యాదద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ దేవాలయం లో లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ జయంతి

యాదద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ దేవాలయం లో  లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ జయంతి యాదద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ దేవాలయం లో లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ జయంతి

యాదద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ దేవాలయం లో లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ జయంతి పురస్కరించుకొని శతకటాభిషేకం నిర్వహించిన ఆలయ అర్చకులు.