కర్నూలు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీ గౌరీ శంకర స్వ

కర్నూలు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో  ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీ గౌరీ శంకర స్వ కర్నూలు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీ గౌరీ శంకర స్వ

కర్నూలు సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో  ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీ గౌరీ శంకర స్వామి వారికి ప్రాతః  కాలంలో   అన్నాభిషేకములు విశేషంగా జరిగినవి